Artikel 1. Algemeen  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Zuid Holland Metaaldetectors ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28053042 en onder afnemer: de ((potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Zuid Holland Metaaldetectors
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Zuid Holland Metaaldetectors.
Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief 21% BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 2. Offertes

Zuid Holland Metaaldetectors is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
Zuid Holland Metaaldetectors kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3. Overeenkomst

De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
Zuid Holland Metaaldetectors behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Zuid Holland Metaaldetectors het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 Artikel 4. Levertijd

Alle door Zuid Holland Metaaldetectors genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief maar reëel. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum overeenkomstig verlaat.
Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Zuid Holland Metaaldetectors te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
Overschrijding van de door Zuid Holland Metaaldetectors opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
Indien de door Afnemer bestelde goederen niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 Artikel 5. Opzegging/Ontbinding

In geval van tussentijdse opzegging heeft Zuid Holland Metaaldetectors naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding daaronder begrepen gederfde winst, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. Het bedrag zal gebruikelijk 12,5% van het overeengekomen aankoopbedrag bedragen welke in rekening zullen worden gebracht als ontbinding- of annuleringskosten.
 Artikel 6. Afkoelingsperiode

Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Zuid Holland Metaaldetectors te ontbinden. Dit is uitsluitend mogelijk indien het product in nieuwstaat verkeerd en in de originele productverpakking geretourneerd kan worden.
Indien de Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Afnemer dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Zuid Holland Metaaldetectors te melden. De Afnemer dient het product - na overleg met Zuid Holland Metaaldetectors - te sturen naar een door Zuid Holland Metaaldetectors vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. De Afnemer dient zelf het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de Afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Afnemer de overeenkomst met Zuid Holland Metaaldetectors ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Zuid Holland Metaaldetectors deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Zuid Holland Metaaldetectors het door de Afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen. Zuid Holland Metaaldetectors behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Zuid Holland Metaaldetectors of de leverancier van het product) is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Zuid Holland Metaaldetectors schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Zuid Holland Metaaldetectors de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Zuid Holland Metaaldetectors heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Betaling

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling (of remboursbetaling). Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst van de complete betaling.
Als de Afnemer een factuur van Zuid Holland Metaaldetectors niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Zuid Holland Metaaldetectors op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Garantie

De garantie op metaaldetectors bedraagt tenminste 1 jaar. Voor A-merken 2 jaar.

Indien het door ons geleverde product niet op de juiste manier wordt behandeld ontstaat er een verkorting van de levensduur. U kunt hierbij denken aan waterschade, breukschade, verwaarlozing en batterij lekkages, maar ook het plaatsen in vochtige ruimtes en/of langdurig vervoeren in de kofferbak van de auto zal de levensduur van het product ernstig verkorten! In al deze of soortgelijke gevallen kan er dan ook geen aanspraak meer worden gemaakt op de bij het product geleverde garantie.

Indien er door onze technici een constatering heeft plaats gevonden van een van bovenstaande gevallen, vervalt de garantie.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Zuid Holland Metaaldetectors tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
Artikel 10. Gebreken; Klachttermijn

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Zuid Holland Metaaldetectors
Indien een klacht gegrond is zal Zuid Holland Metaaldetectors de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien door Zuid Holland Metaaldetectors geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Zuid Holland Metaaldetectors jegens Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
Indien Zuid Holland Metaaldetectors aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Zuid Holland Metaaldetectors in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Zuid Holland Metaaldetectors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, letselschade en schade door bedrijfsstagnatie
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen Zuid Holland Metaaldetectors en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in de vestigingsplaats van Zuid Holland Metaaldetectors is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Zuid Holland Metaaldetectors het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvulling op de algemene voorwaarden ten behoeven van Cadeaubon.

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Zuid Holland Metaaldetectors ("zuidhollandmetaaldetectors.nl") uitgegeven cadeaubonnen.

Door gebruik te maken van een Zuid Holland Metaaldetectors cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Zuid Holland Metaaldetectors uitgegeven cadeaubonnen.  

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code.

Dit kan een nummercode en/of tekstcode en/of een gecombineerde code zijn.

Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt.

U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren.

In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.

Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Zuid Holland Metaaldetectors te worden verstrekt.

Zuid Holland Metaaldetectors behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Zuid Holland Metaaldetectors of een door Zuid Holland Metaaldetectors aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en de pin bon zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Zuid Holland Metaaldetectors te overleggen.

3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. In het meegeleverde document die u via email heeft ontvangen ziet u hoe precies hoe u de cadeaubon bij Zuid Holland Metaaldetectors online kunt verzilveren.

 

4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig.

Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5. Cadeaubonnen uitgegeven door Zuid Holland Metaaldetectors en/of door een Zuid Holland Metaaldetectors aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.zuidhollandmetaaldetectors.nl of te verzilveren in de vestiging in Zoeterwoude.

 

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen.

Deze waarde is niet zichtbaar in het account van de gebruiker.

De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

9. Van reeds gebruikte cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum niet beschikbaar via het accountoverzicht op de Zuid Holland Metaaldetectors website.

10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: IDEAL of bank overschrijving.

11. In geval Zuid Holland Metaaldetectors op basis van artikel 7.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van iDEAL of Bankoverschrijving moeten hebben plaatsgevonden.

12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

16. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

17. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice, Zuid Holland Metaaldetectors zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.